Při zahájení užívání Služby Novinky na email je Uživatel v případě svého zájmu oprávněn Společnosti poskytnout některé své údaje (zejména svoji e-mailovou adresu, která může být osobním údajem), a to formou vyplnění registračního formuláře, přičemž současně vyjádří souhlas se zpracováním sdělených osobních údajů pro marketingové účely, a to především pro účely pravidelného zasílání elektronického informačního newsletter-u vydávaného Společností, obsahujícího informace o událostech, novinkách a změnách v Myčka D&J Wash Moravská Třebová, o nabídkách a speciálních nabídkách, jakož i o akcích pořádaných, spolupořádaných či podporovaných Společností, nebo jejich obchodními partnery v Myčka D&J Wash Moravská Třebová, či případně dalších novinek (dále jen „Souhlas“). Souhlas je Společnosti udělen na dobu neurčitou a je dobrovolný. Každý Uživatel má právo své rozhodnutí o udělení Souhlasu kdykoli dodatečně změnit a Souhlas odvolat, požádat o informace a vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů, požádat o přístup ke svým osobním údajům (včetně práva pořídit si jejich kopie), o jejich opravu, omezení jejich zpracování, přenos či úplné vymazání, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele, právo podat stížnost u dozorového úřadu a další práva v jednotlivých situacích a případech stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Způsob a účely zpracování těchto osobních údajů Uživatelů pro marketingové účely jsou podrobně popsány v informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem informačního newsletter-u, které naleznete i v příslušných sekcích internetových stránek Myčka D&J Wash Moravská Třebová.
Poskytnete-li nám prostřednictvím registračního formuláře své osobní údaje, seznamte se se svými právy, jejichž nositeli jste, v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Společnost má povinnost s těmito osobními údaji nakládat a zpracovávat je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, především s ustanoveními GDPR a dalších právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů platných v České republice.

Společnost je oprávněna prostřednictvím e-mailové adresy Uživatele, kterou uvedl v procesu své registrace k odběru informačního newsletter-u či dalších novinek, prověřit její úplnost a správnost formou zaslání zprávy se žádostí o potvrzení zájmu Uživatele o odběr takových marketingových sdělení. V případě, že Uživatel v procesu své registrace neuvede svoje vlastní, platné a přesné údaje, nese plnou právní odpovědnost za případné újmy či škody způsobené uvedením nepřesných či fiktivních údajů, případně údajů třetí osoby.