D&J Wash s.r.o.
Radek Dvořák
Poličanská 1487
190 16 Praha 9

tel.: +420 469 800 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pravidla provozování a užívání veřejné bezdrátové WiFi sítě v Myčka D&J Wash Moravská Třebová

Následující text obsahuje pravidla pro poskytování a užívání služby bezplatného přístupu na internet (dále jen „Pravidla“) prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě v myčce D&J Wash Moravská Třebová (dále jen „Služba“). Pravidla jsou platná a závazná pro všechny uživatele Služby a jejich znění je jim k dispozici při každém pokusu o připojení k internetu v prostorách myčky D&J Wash Moravská Třebová  na adrese Dvorní, 571 01 Moravská Třebová, Česká republika (dále jen „Myčka D&J Wash Moravská Třebová“) prostřednictvím internetových stránek a WiFi sítě Myčka D&J Wash Moravská Třebová.

Poskytovatelem Služby a vlastníkem Myčka D&J Wash Moravská Třebová je společnost D&J Wash s.r.o., se sídlem Poličanská 1487, 190 16 Praha 9, IČO: 063 78 757, DIČ: CZ 063 78 757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281244 (dále jen „Společnost“ nebo „Poskytovatel Služby“).

Uživatelem se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která jako zákazník či návštěvník Myčky D&J Wash Moravská Třebová,navštíví tyto internetové stránky a/nebo užívá Službu poskytovanou Společností prostřednictvím internetových stránek Myčka D&J Wash Moravská Třebová (dále jen „Uživatel“).

Služba připojení prostřednictvím WiFi sítě je poskytována prostřednictvím zařízení pro bezdrátový přístup k internetu, které Společnost provozuje pro Uživatele, zejména pro zákazníky a návštěvníky Myčka D&J Wash Moravská Třebová. Služba je dostupná pouze v prostorách Myčka D&J Wash Moravská Třebová. Uživatel je povinen užívat Službu v souladu s těmito Pravidly a svůj souhlas s jejich platným zněním vyslovuje při zahájení užívání Služby. V případě nevyjádření souhlasu s obsahem těchto Pravidel nebude internetové spojení Uživatele přes naši bezdrátovou WiFi síť umožněno nebo již navázané spojení bude přerušeno. Společnost tato Pravidla vydává především pro účely zlepšení rozsahu a kvality služeb poskytovaných Uživatelům, zejména zákazníkům a návštěvníkům Myčka D&J Wash Moravská Třebová.

Zajištění kompatibility zařízení Uživatele (tj. jeho mobilního telefonu, tabletu nebo přenosného počítače) a jeho programového vybavení, jakož i jejich vhodnosti (např. konfigurace) a funkčnosti pro účely užívání poskytované Služby jsou výhradně záležitostí Uživatele. Poskytovatel Služby Uživatelům v této souvislosti nezpřístupňuje žádný software, zařízení ani konfigurační nastavení. Uživatel není oprávněn připojovat k WiFi síti Myčka D&J Wash Moravská Třebová bezdrátová síťová zařízení, jako jsou WiFi přístupový bod, WiFi klientská stanice či hotspot Uživatele. Za účelem ochrany dat každého Uživatele a bezpečného provozu WiFi sítě jsou přihlašovací kódy zařízení přenášeny ve formě kódovaných souborů. Tok dat prostřednictvím zařízení Uživatele je však nekódovaný, umožňující přístup třetím stranám. WiFi síť Myčka D&J Wash Moravská Třebová je otevřená, neobsahuje firewall ani antivirový software. Společnost doporučuje, aby Uživatel při všech svých aktivitách při užívání Služby používal vhodné kódovací (např. VPN, SSL) a zabezpečovací mechanismy (např. antiviry a firewall).

Společnost Uživateli neodpovídá za újmu či škodu případně vzniklou v souvislosti s užíváním Služby, zejména za případnou ztrátu dat, poškození či zničení softwaru nebo zařízení Uživatele při užívání Služby nebo v souvislosti s ním, za obsah informací přenášených prostřednictvím WiFi sítě, za rozesílání nevyžádaných zpráv některým z Uživatelů Služby třetím osobám, ani za jiné šíření informací, nakládání s osobními údaji nebo další aktivity Uživatelů Služby v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy.

Služba je Uživatelům poskytována v co nejlepší kvalitě a bezúplatně. S ohledem na to nenese Společnost žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu či škodu případně vzniklou v důsledku výpadků či omezení funkčnosti nebo výkonnosti WiFi sítě, přerušení nebo zastavení přenosu dat či jiných poruch připojení k internetu jejím prostřednictvím, ani v důsledku omezené výkonnosti jednotlivých jejích částí či nedostatečné rychlosti nebo kvality přenosu dat jejím prostřednictvím. Společnost si vyhrazuje právo poskytování Služby dle vlastního uvážení kdykoliv jednostranně změnit, omezit, pozastavit nebo zcela zrušit. V této souvislosti proto nevzniká Uživateli vůči Společnosti jakýkoli nárok.

Za veškeré své aktivity v průběhu užívání Služby nese plnou odpovědnost Uživatel. Uživatel nesmí při užívání Služby vykonávat jakékoli činnosti, které by mohly ohrozit nebo narušit funkčnost či bezpečnost Služby, zařízení a softwaru Společnosti nebo ostatních Uživatelů, zejména nesmí přetěžovat WiFi síť, užívat ji ke komerčním účelům, šířit jakékoli druhy počítačových virů a programů schopných modifikovat, replikovat se apod., rozesílat nevyžádané zprávy (spamy) ani IP pakety s falešnou adresou odesílatele, šířit poplašné zprávy či nepravdivé informace, nebo jakýmikoli jinými aktivitami při užívání Služby porušovat platné právní předpisy nebo dobré mravy. Společnost si rovněž vyhrazuje právo dle vlastního uvážení, a to i bez předchozího upozornění, zablokovat, přerušit nebo jinak omezit užívání Služby některými Uživateli, zejména v případech porušování ustanovení těchto Pravidel. V případě podezření ze závažného porušování ustanovení těchto Pravidel mohou být ze strany Poskytovatele Služby vůči Uživateli učiněny příslušné právní kroky.

Společnost si jakožto Poskytovatel Služby dále vyhrazuje právo kdykoliv znění těchto Pravidel jednostranně změnit, a to i bez zaslání informací Uživatelům o provedené změně. Ztratí-li některé ustanovení těchto Pravidel platnost a/nebo účinnost, nemá to vliv na platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení Pravidel.

Tato Pravidla a jakékoli jejich pozdější změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění prostřednictvím internetových stránek Myčka D&J Wash Moravská Třebová.

V záležitostech, které nejsou těmito Pravidly výslovně upraveny, se řídí práva a povinnosti související s poskytováním a užíváním Služby platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Získávání, shromažďování a další zpracování osobních údajů

Pro účely zahájení užívání Služby připojení k internetu prostřednictvím WiFi sítě, ani pro účely jejího dalšího užívání neposkytuje Uživatel Společnosti žádné osobní údaje.

Při zahájení užívání Služby je však Uživatel v případě svého zájmu oprávněn Společnosti poskytnout některé své údaje (zejména svoji e-mailovou adresu, která může být osobním údajem), a to formou vyplnění registračního formuláře, přičemž současně vyjádří souhlas se zpracováním sdělených osobních údajů pro marketingové účely, a to především pro účely pravidelného zasílání elektronického informačního newsletter-u vydávaného Společností, obsahujícího informace o událostech, novinkách a změnách v Myčka D&J Wash Moravská Třebová, o nabídkách a speciálních nabídkách, jakož i o akcích pořádaných, spolupořádaných či podporovaných Společností, nebo jejich obchodními partnery v Myčka D&J Wash Moravská Třebová, či případně dalších novinek (dále jen „Souhlas“). Souhlas je Společnosti udělen na dobu neurčitou a je dobrovolný. Každý Uživatel má právo své rozhodnutí o udělení Souhlasu kdykoli dodatečně změnit a Souhlas odvolat, požádat o informace a vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů, požádat o přístup ke svým osobním údajům (včetně práva pořídit si jejich kopie), o jejich opravu, omezení jejich zpracování, přenos či úplné vymazání, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele, právo podat stížnost u dozorového úřadu a další práva v jednotlivých situacích a případech stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Způsob a účely zpracování těchto osobních údajů Uživatelů pro marketingové účely jsou podrobně popsány v informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem informačního newsletter-u, které naleznete i v příslušných sekcích internetových stránek Myčka D&J Wash Moravská Třebová.
Poskytnete-li nám prostřednictvím registračního formuláře své osobní údaje, seznamte se se svými právy, jejichž nositeli jste, v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Společnost má povinnost s těmito osobními údaji nakládat a zpracovávat je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, především s ustanoveními GDPR a dalších právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů platných v České republice.

Společnost je oprávněna prostřednictvím e-mailové adresy Uživatele, kterou uvedl v procesu své registrace k odběru informačního newsletter-u či dalších novinek, prověřit její úplnost a správnost formou zaslání zprávy se žádostí o potvrzení zájmu Uživatele o odběr takových marketingových sdělení. V případě, že Uživatel v procesu své registrace neuvede svoje vlastní, platné a přesné údaje, nese plnou právní odpovědnost za případné újmy či škody způsobené uvedením nepřesných či fiktivních údajů, případně údajů třetí osoby.